21.01.2019 – W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu “MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

W dniu 12.01.2019 r. złożono uzupełnienia do wniosku projektu “MediPlanner”, zgodnie z rekomendacjami, otrzymanymi po Panelu Ekspertów w NCBiR

wniosek złożono w ramach:

Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim

„Łódzkie w dobrym zdrowiu”

Oś priorytetowa:

Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

Działanie: Badania naukowe i prace rozwojowe

Poddziałanie: Strategiczne programy badawcze dla gospodarki

Numer naboru: 2/4.1.1/2018

Ogólna wartość projektu 1 326 400,00 z ł

Kwota dofinansowania    1 061 120,00 zł

Wniosek złożony został w Konsorcjum z SAPIhub sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczych, mających na celu opracowanie informatycznego systemu, na bazie którego będzie świadczona nowa, innowacyjna usługa wspierająca pracę lekarzy kardiologów w rozpoznawaniu i leczeniu chorób nadciśnienia tętniczego i zaburzeń lipidowych. Zakres prac badawczych będzie polegał na zaprogramowaniu nowego algorytmu predykcji diagnoz medycznych oraz algorytmu automatycznego generowania planów leczenia, następnie zostaną one zintegrowane z bazą referencyjnych przypadków, powiązań pomiędzy rozpoznaniami, a odpowiednimi diagnozami i planami leczenia.

Projekt będzie realizowany w konsorcjum: SAPIhub sp. z o.o. i Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” (ICZMP), w ramach dwóch zadań badawczych. SAPIhub sp. z o.o. będzie odpowiedzialna za prace badawcze w zakresie programistyczno-informatycznym, ICZMP za rozpoznanie potrzeb po stronie sektora zdrowia i procedur związanych z obiegiem i obsługą dokumentacji medycznej oraz zoperacjonalizowanie specjalistycznych tekstów medycznych wraz ze wskazaniem słów kluczowych, wzorców i schematów znaczących ciągów powiązań pojęciowych oraz powiązań proceduralnych na bazie których możliwa będzie implementacja mechanizmu uczenia. Dzięki takiej współpracy będzie możliwe stworzenie narzędzia informatycznego, skorelowanego z obowiązującymi procedurami medycznymi i wytycznymi Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (PTL). Partnerstwo z ICZMP zapewni walidację systemu przez grupę docelowych odbiorców.

Rynkiem docelowym dla opracowywanej usługi, będą szpitale z oddziałami kardiologicznymi i poradnie kardiologiczne w Polsce. Wdrożenia wyników prac badawczych dokona SAPIhub Sp. z o.o., poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi dla podmiotów medycznych, na zasadzie sprzedaży licencji do korzystania z opracowanego systemu medycznego. Powstała w projekcie nowa usługa dla medycznej specjalizacji kardiologicznej, będzie innowacją w skali rynku międzynarodowego.