Michał Kępowicz

Dyrektor ds. relacji strategicznych, odpowiedzialny m.in. za rozwój inicjatyw w ramach „trójkątów innowacji”.
Wcześniej dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w MZ i ekspert w UKIE (MSZ) ds. funduszy przedakcesyjnych.
Ekspert od zarządzania złożonymi projektami i negocjator programów UE.

Director of Strategic Relations, responsible for, i.a., the develop. of “innovation triangles” initiatives.
Former Director of European Funds Dept. in MoH and expert in OCEI (MFA) on pre-accession funds.
Expert in the management of complex projects and negotiator of EU programmes.