Magdalena Florek-Łuszczki

Magdalena Florek-Łuszczki, Kierownik Zakładu Antropologii Medycznej w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie, od marca 2018 r. Z-ca Dyr. ds. Naukowych IMW. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie socjologii, doktorem habilitowanym nauk o zdrowiu, specjalistą zdrowia publicznego. Od 2018 roku pełni funkcję V-ce prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Odznaczona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”.