Dr Tomasz Zalasiński

Dr Tomasz Zalasiński, Counsel w Praktyce Life Sciences Kancelarii DZP, specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz publicznego prawa gospodarczego, a także w doradztwie dla administracji publicznej.

Doradza spółkom z branż regulowanych (farmaceutycznej i żywnościowej, a także ubezpieczeniowej, energetycznej, paliwowej i alkoholowej) w zakresie ich obowiązków wynikających z publicznego prawa gospodarczego, a także izbom gospodarczym, branżowym stowarzyszeniom przedsiębiorców, związkom pracodawców i organizacjom zawodowym w toku publicznych konsultacji aktów normatywnych.

Doradza administracji publicznej, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, a także zakładom opieki zdrowotnej, w zakresie wykonywania ich obowiązków publicznych.

Świadczy usługi w zakresie opracowania opinii co do zgodności aktów prawnych z Konstytucją RP, przygotowaniu skarg konstytucyjnych i wniosków dot. kontroli konstytucyjności prawa  i reprezentacji wnioskodawców przez Trybunałem Konstytucyjnym.