Dariusz Siemieniako

Dr hab. inż. prof. PB Dariusz Siemieniako, pracuje na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Związał się także jako wykładowca z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku prawie 25 letniej pracy zawodowej łączył praktykę biznesu, aktywność naukową oraz dydaktykę realizując transfer teorii do praktyki, jak i praktyki do teorii. Inicjator, założyciel i członek Rady Naukowej CID Group, (Collaborative Innovation Development Group) nieformalnej, międzynarodowej sieci współpracy akademików w zakresie badań naukowych dotyczących współpracy w rozwoju innowacji z różnych perspektywy naukowych. Ostatnio przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu międzynarodowej konferencję naukowej Collaborative Innovation Development – CID Conference 2019,
Ponad 7 letnie praktyczne zaangażowanie realizował w Zarządach trzech dużych Spółek (w tym u lidera na polskim rynku z branży implantów traumatologicznych) oraz na stanowisku Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w kilku przedsiębiorstwach. Zarządzał także dużymi projektami biznesowymi. Doświadczenia menedżerskie zdobył w środowisku międzynarodowym, przede wszystkim w sektorze produkcyjnym, a także deweloperskim. W ramach praktyki menedżerskiej i konsultingowej prowadził w przedsiębiorstwach (w tym z branży techniki medycznej) dedykowane warsztaty dla Zarządów,  pracowników działów sprzedaży, marketingu oraz Badań i Rozwoju. Jako konsultant zrealizował ponad 50 ekspertyz w dziedzinie marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. 
Przez ponad 6 lat był związany jako Adjunct Associate Professor z największym na świecie Centrum badawczym marketingu społecznego Social Marketing @ Griffith przy Griffith University w Australii, projektującym i wdrażającym innowacje społeczne. Realizował międzynarodowe granty i stypendia naukowe, m.in. na University of Cambridge oraz Griffith University. Publikuje w wiodących czasopismach naukowych w dziedzinie zarządzania i biznesu, m.in.: Industrial Marketing Management, British Food Journal, Journal of Marketing Management, Sustaninability, Journal of Customer Behaviour. Obecnie realizuje grant naukowy NCN w tematyce współpracy (m.in. w zakresie NPD) w łańcuchu dostaw z asymetrią siły. Jest także ekspertem NCBiR.